ul. Puławska 61
02-595 Warszawa

STATUT
FEDERACJI NIEZALEŻNYCH TWÓRCÓW FILMOWYCH

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działalności , siedziba i charakter prawny

 

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, w dalszej części zwane Federacją

§ 2
Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa

 

§ 3
Federacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 4
Federacja może być członkiem krajowych związków stowarzyszeń i międzynarodowych stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem twórczości filmowej

 

§ 5
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej władz i ogółu członków

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

§ 6
Celem Federacji jest:
1. Inspirowanie i propagowanie ambitnej twórczości filmowej w Polsce
2. Organizowanie imprez i innych wydarzeń kulturalnych związanych z twórczością filmową oraz ułatwianie merytorycznych kontaktów w kraju i za granicą
3. Reprezentowanie interesów twórców filmowych zrzeszonych w Federacji wobec władz , instytucji i organizacji społecznych w Polsce i za granicą
4. Archiwizowanie i dokumentowanie dorobku artystycznego twórców oraz działalności Federacji
5. Organizowanie i inspirowanie wszelkich działań edukacyjnych na rzecz filmu§ 7
Federacja realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę z ogółem członków Federacji
2. Współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami twórczymi krajowymi i zagranicznymi

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8
Członkowie Federacji dzielą się na:
Członków rzeczywistych
Członków honorowych

 

§ 9
1. Członkiem rzeczywistym może zostać twórca lub zasłużony działacz na rzecz Federacji
2. Członkiem honorowym może zostać aktualny lub były członek Federacji, w uznaniu szczególnych zasług
3. Przyjęcia do Federacji dokonuje się decyzją Zarządu na podstawie zweryfikowanej działalności lub twórczości filmowej, oraz pisemnej deklaracji, w której wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Federacji oraz obowiązujących przepisów

 

§ 10
Członkowie Federacji mają prawo do :
1. Udziału w Zjazdach Sprawozdawczo-Wyborczych oraz czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Federacji
2. Dostępu do informacji n.t. działalności Federacji
3. Zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności i organizacji Federacji
4. Uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Federację na warunkach określonych szczegółowymi przepisami
5. Organizowania się w Klubach Filmowych

 

§ 11
Członkowie Federacji mają obowiązek przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz

 

§ 12
Członkostwo ustaje na skutek :
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
2. nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
3. skreślenia z ewidencji członków Federacji na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nieprzestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Federacji


§ 13
1. Władzami Federacji są :
1) Zjazd
2) Zarząd Federacji
3) Komisja Rewizyjna Federacji
2. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się zgodnie z regulaminem wyborów
3. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
4. W połowie Kadencji odbywać się będzie Zjazd Sprawozdawczy

§ 14
Kompetencje Zjazdu:
1. Uchwalenie głównych zadań merytorycznych i finansowych Federacji
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji
3. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Podejmowanie uchwal o zmianie statutu
6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Federacji i przeznaczeniu jej majątku

 

§ 15
W Zjeździe uczestniczyć mogą zaproszeni goście bez głosu stanowiącego

 

§ 16
Tryb zwoływania Zjazdu:
1. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia zainteresowanych Zarząd Federacji co najmniej 30 dni przed zwołaniem Zjazdu
2. Zjazd może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - ustalonym w zawiadomieniu - bez względu na ilość obecnych
3. Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Federacji może być zwołany Nadzwyczajny Zjazd w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku

 

§ 17
Zarząd Federacji :
1. Przewodniczący Zarządu wybierany jest przez Zjazd
2. Pozostałych członków Zarządu - w liczbie 5 do 7 członków - wybiera Zjazd na wniosek Przewodniczącego Zarządu. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika nie później niż 7 dni od daty wyboru
3. Na wakujące miejsca w czasie trwania kadencji Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 Zarządu

 

§ 18
Kompetencje Zarządu Federacji :
1. Kierowanie Federacją zgodnie z postanowieniami statutowymi oraz wytycznymi i uchwałami Zarządu i reprezentowanie jej na zewnątrz
2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
3. zatwierdzanie bilansów
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji
5. Powoływanie nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych
6. Ustalanie wysokości składek

 

§ 19
Tryb pracy Zarządu
1. Posiedzenie Zarządu zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 4 miesiące
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone

§ 20
Komisja Rewizyjna, jej zadania i tryb pracy:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Zjazd. Pozostałych członków Komisji Rewizyjnej - w liczbie 3 do 5 wybiera Zjazd na wniosek Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych władz Federacji
3. Komisja Rewizyjna ocenia całokształt działalności Federacji nie rzadziej niż jeden raz w roku
4. Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi sprawozdania z działalności własnej oraz wnioski dotyczące oceny działalności Zarządu w przedmiocie absolutorium dla ustępujących władz Federacji
5. Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
7. Na wakujące miejsca w czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna może dokoptować do swego składu nowych członków w liczbie nie większej niż 1 Komisji

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Federacji


§ 21
1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
1/ Federacja może posiadać nieruchomości, nabywać je i zbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami
2/ Federacja może posiadać nieruchomości z darowizn, zapisów i zakupów
3/ Federacja może posiadać fundusze pochodzące z :
a/ wpisowego i składek członkowskich
b/ dotacji
c/ wpływów z działalności statutowej
d/ darowizn i zapisów
2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Federacji zaciąga Przewodniczący Federacji i Vice-Przewodniczący łącznie

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązywanie się Federacji

 

§ 22
Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania

 

§ 23
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Federacji Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną i określa przeznaczenie majątku Federacji