K. Irzykowskiego 2 lok. 41
01-317 Warszawa

STATUT
FEDERACJI NIEZALEŻNYCH TWÓRCÓW FILMOWYCH

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działalności , siedziba i charakter prawny

 

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, w dalszej części zwane Federacją

§ 2
Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa

 

§ 3
Federacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 4
Federacja może być członkiem krajowych związków stowarzyszeń i międzynarodowych stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem twórczości filmowej

 

§ 5
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej władz i ogółu członków

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

§ 6
Celem Federacji jest:
1. Inspirowanie i propagowanie ambitnej twórczości filmowej w Polsce
2. Organizowanie imprez i innych wydarzeń kulturalnych związanych z twórczością filmową oraz ułatwianie merytorycznych kontaktów w kraju i za granicą
3. Reprezentowanie interesów twórców filmowych zrzeszonych w Federacji wobec władz , instytucji i organizacji społecznych w Polsce i za granicą
4. Archiwizowanie i dokumentowanie dorobku artystycznego twórców oraz działalności Federacji
5. Organizowanie i inspirowanie wszelkich działań edukacyjnych na rzecz filmu§ 7
Federacja realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę z ogółem członków Federacji
2. Współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami twórczymi krajowymi i zagranicznymi

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8
Członkowie Federacji dzielą się na:
Członków rzeczywistych
Członków honorowych

 

§ 9
1. Członkiem rzeczywistym może zostać twórca lub zasłużony działacz na rzecz Federacji
2. Członkiem honorowym może zostać aktualny lub były członek Federacji, w uznaniu szczególnych zasług
3. Przyjęcia do Federacji dokonuje się decyzją Zarządu na podstawie zweryfikowanej działalności lub twórczości filmowej, oraz pisemnej deklaracji, w której wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Federacji oraz obowiązujących przepisów

 

§ 10
Członkowie Federacji mają prawo do :
1. Udziału w Zjazdach Sprawozdawczo-Wyborczych oraz czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Federacji
2. Dostępu do informacji n.t. działalności Federacji
3. Zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności i organizacji Federacji
4. Uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Federację na warunkach określonych szczegółowymi przepisami
5. Organizowania się w Klubach Filmowych

 

§ 11
Członkowie Federacji mają obowiązek przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz

 

§ 12
Członkostwo ustaje na skutek :
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
2. nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
3. skreślenia z ewidencji członków Federacji na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nieprzestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Federacji


§ 13
1. Władzami Federacji są :
1) Zjazd
2) Zarząd Federacji
3) Komisja Rewizyjna Federacji
2. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się zgodnie z regulaminem wyborów
3. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
4. W połowie Kadencji odbywać się będzie Zjazd Sprawozdawczy

§ 14
Kompetencje Zjazdu:
1. Uchwalenie głównych zadań merytorycznych i finansowych Federacji
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji
3. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Podejmowanie uchwal o zmianie statutu
6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Federacji i przeznaczeniu jej majątku

 

§ 15
W Zjeździe uczestniczyć mogą zaproszeni goście bez głosu stanowiącego

 

§ 16
Tryb zwoływania Zjazdu:
1. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia zainteresowanych Zarząd Federacji co najmniej 30 dni przed zwołaniem Zjazdu
2. Zjazd może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - ustalonym w zawiadomieniu - bez względu na ilość obecnych
3. Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Federacji może być zwołany Nadzwyczajny Zjazd w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku

 

§ 17
Zarząd Federacji :
1. Przewodniczący Zarządu wybierany jest przez Zjazd
2. Pozostałych członków Zarządu - w liczbie 5 do 7 członków - wybiera Zjazd na wniosek Przewodniczącego Zarządu. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika nie później niż 7 dni od daty wyboru
3. Na wakujące miejsca w czasie trwania kadencji Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 Zarządu

 

§ 18
Kompetencje Zarządu Federacji :
1. Kierowanie Federacją zgodnie z postanowieniami statutowymi oraz wytycznymi i uchwałami Zarządu i reprezentowanie jej na zewnątrz
2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
3. zatwierdzanie bilansów
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji
5. Powoływanie nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych
6. Ustalanie wysokości składek

 

§ 19
Tryb pracy Zarządu
1. Posiedzenie Zarządu zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 4 miesiące
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone

§ 20
Komisja Rewizyjna, jej zadania i tryb pracy:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Zjazd. Pozostałych członków Komisji Rewizyjnej - w liczbie 3 do 5 wybiera Zjazd na wniosek Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych władz Federacji
3. Komisja Rewizyjna ocenia całokształt działalności Federacji nie rzadziej niż jeden raz w roku
4. Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi sprawozdania z działalności własnej oraz wnioski dotyczące oceny działalności Zarządu w przedmiocie absolutorium dla ustępujących władz Federacji
5. Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
7. Na wakujące miejsca w czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna może dokoptować do swego składu nowych członków w liczbie nie większej niż 1 Komisji

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Federacji


§ 21
1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
1/ Federacja może posiadać nieruchomości, nabywać je i zbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami
2/ Federacja może posiadać nieruchomości z darowizn, zapisów i zakupów
3/ Federacja może posiadać fundusze pochodzące z :
a/ wpisowego i składek członkowskich
b/ dotacji
c/ wpływów z działalności statutowej
d/ darowizn i zapisów
2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Federacji zaciąga Przewodniczący Federacji i Vice-Przewodniczący łącznie

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązywanie się Federacji

 

§ 22
Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania

 

§ 23
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Federacji Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną i określa przeznaczenie majątku Federacji

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk